Heads Of the Departments

 

Sr. No. Department Name of the Head Contact e - mail
1 Marathi Dr. Ekanath Baburao Alwekar 9423283703  
2 Hindi Mr. Shahaji Shamrao Jadhav 9503894518 jadhavshahaji9199@gmail.com
3 English Smt. Shailaja Arjun Changundi 9421335482  
4 History Mr. Dhiraj Suresh Shinde 9970704429  
5 Geography Mr. Govardhan Subhash Ubale 8888666195 ubalegovardhan@yahoo.in
6 Sociology Mr. Machchhindranath Maruti Kamble 9422576659  
7 Economics Mr. Mohan Bhanudas Hirugade 9850845125  
8 Political Science Mr. Bhupal Shivagonda Patil 9422424644  
9 Commerce Mr. Vasant Shankarrao Wandre 9404990324  
10 Physics Dr. Vinayak Vasant Ganbavale 7972319648  
11 Chemistry Mr. Balasaheb Chandar Patil 9975572113  
12 Mathematics Mr. Dattakumar Janoji Mungare 9850353128  
13 Statistics Mr. Avdhut Prakash Dhokare 9158381470  
14 Electronics Mr. Dnyandeo Akaram Yadav 9921059779 yadavda50@gmail.com
15 Computer Science Mr. Akshay Ramesh Swami 9975717289 akshayswami99@dkasc.ac.in
16 Botany (UG & PG) Dr. Chandrahas Ramchandra Patil 9822521827 patilchandrahas07@gmail.com
17 Zoology Dr. Prajakta Pradip Pujari 9881749499  
18 B.B.A. Smt. Glory Manvel D'Souza 9175347043  
19 B.C.A. Mr. Akshay Ramesh Swami 9975717289 akshayswami99@dkasc.ac.in
20 M.A. (Marathi) Dr. Ekanath Baburao Alwekar 9423283703  
21 M.A. (Hindi) Mr. Shahaji Shamrao Jadhav 9503894518 jadhavshahaji9199@gmail.com
22 NSS Mr. Dnyandeo Akaram Yadav 9921059779 yadavda50@gmail.com
Mr. Machchhindranath Maruti Kamble 9422576659  
23 NCC Capt. Mr. Mohan Jagu Virkar 9423868606 mohanvirkar97@gmail.com
24 Cultural Dr. Sanjay Shivram Ankushrao 9096070345