Heads Of the Departments

 

Sr. No. Department Name of the Head Contact e - mail
1 Marathi Dr. Ekanath Baburao Alwekar 9423283703  
2 Hindi Dr. Sunil Bapuso Bendre 9420463832  
3 English Smt. Shailaja Arjun Changundi 9421335482  
4 History Mr. Arun Sadashiv Katkole 9763346009  
5 Geography Dr. Deepak Chokha Kamble 9422412926  
6 Sociology Dr. Arjun Pandurang Jadhav 9923314215  
7 Economics Mr. Vilas Bhauso Patil 9822321317  
8 Political Science Dr. Vasant Bhupal Shinde 9881762731  
9 Commerce Mr. Vasant Shankarrao Wandre 9404990324  
10 Physics Dr. Vinayak Vasant Ganbavale 7972319648  
11 Chemistry Dr. Anita Anandrao Ghare 8605955131  
12 Mathematics Mr. Dattakumar Janoji Mungare 9850353128  
13 Statistics Mr. Avdhut Prakash Dhokare 9158381470 dhokareavadhut@dkasc.ac.in
14 Electronics Mr. Dnyandeo Akaram Yadav 9921059779 yadavda50@gmail.com
15 Computer Science Mr. Akshay Ramesh Swami 9975717289 akshayswami99@dkasc.ac.in
16 Botany (UG & PG) Dr. Vijaykumar Adgonda Patil 9890909844  
17 Zoology Dr. Prajakta Pradip Pujari 9881749499  
18 B.B.A. Smt. Glory Manvel D'Souza 9175347043  
19 B.C.A. Mr. Akshay Ramesh Swami 9975717289 akshayswami99@dkasc.ac.in
20 M.A. (Marathi) Dr. Ekanath Baburao Alwekar 9423283703  
21 M.A. (Hindi) Dr. Sunil Bapuso Bendre 9420463832  
22 NSS Mr. Arun Sadashiv Katkole 9763346009 yadavda50@gmail.com
Mr. Vishal Lahu Kamble 8308462579  
23 NCC Capt. Mr. Mohan Jagu Virkar 9423868606 mohanvirkar97@gmail.com
24 Cultural Dr. Deepak Chokha Kamble 9422412926  
25 Jr. Arts Wing Mr. Ajit Mallappa Sathe 8888580606  
26 Jr. Commerce Wing Mr. Hanmant Bhanudas Patil 9423270917  
27 Jr. Science Wing Mr. Prabhakar Siddheshwar Awate 9822767163