DKASC

Roll Call 2022-23

 

B.A.

 1. B.A. Part - I
 2. B.A. Part - II
 3. B.A. Part - III

B.Com.

 1. B.Com. Part - I
 2. B.Com. Part - II
 3. B.Com. Part - III

B.Com. (I.T.)

 1. B.Com. (I.T.) Part - I
 2. B.Com. (I.T.) Part - II

B.Sc.

 1. B.Sc. Part - I
 2. B.Sc. Part - II
 3. B.Sc. Part - III

B.C.A.

 1. B.C.A. Part - I
 2. B.C.A. Part - II
 3. B.C.A. Part - III

M.A.

 1. M.A. (Marathi) Part - I and II
 2. M.A. (Hindi) Part - I and II
 3. M.A. (Sociology) Part - I and II

M.Sc.

 1. M.Sc. (Botany) Part - I and II
 2. M.Sc. (Chemistry) Part - I and II

सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते कि, वरील प्रमाणे प्रत्येक वर्गाचे रोल नंबर दिलेले आहेत, रोल नंबर संदर्भात काही शंका अथवा अडचण असल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात ऑफिसमध्ये श्री. देवकर यांना खिडकी क्र. ४ येथे भेटावे.

 

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Show Hide

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default