Student Login       Online Admission 2020-21  For Online Fees Payment 
   
Roll Call 2020-21       First Year Merit Lists     SY / TY Merit Lists 

महाविद्यालय १५.०२.२०२१ सुरु पासून नियमित सुरु होत आहे या संदर्भात महत्वाची नोटीस... B.A./B.Sc./BCA - I मधील प्रवेशासाठी दि. ३१-०१-२०२१ पर्यंत मुदतवाढ... B.A./B.Com./B.Sc. - I Online Fee Payment Notice... Current News and Events

जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रीयेसंदर्भात वेबिनार...
बी. एस्सी. च्या सुरु होत असलेल्या नियमित वर्गांसंदर्भात महत्वाची नोटीस...
बी. कॉम. च्या सुरु होत असलेल्या नियमित वर्गांसंदर्भात महत्वाची नोटीस...
बी. ए. च्या सुरु होत असलेल्या नियमित वर्गांसंदर्भात महत्वाची नोटीस...
महाविद्यालय १५.०२.२०२१ सुरु पासून नियमित सुरु होत आहे या संदर्भात महत्वाची नोटीस...
B.A./B.Sc./BCA - I मधील प्रवेशासाठी दि. ३०-०१-२०२१ पर्यंत मुदतवाढ...
SC/OBC/SBC/VJNT शिष्यवृत्ती नोटीस सन २०२०-२१...
अपंग, केंद्र शासन पुरस्कृत सेन्ट्रल सेक्टर व अल्पसंख्याक (Minority) शिष्यवृत्ती मुदतवाढ नोटीस सन २०२०-२१...
अपंग शिष्यवृत्ती मुदतवाढ नोटीस सन २०२०-२१...
केंद्र शासन पुरस्कृत सेन्ट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती मुदतवाढ नोटीस सन २०२०-२१...
अल्पसंख्याक (Minority) शिष्यवृत्ती नवीन / नुतनीकरण मुदतवाढ नोटीस सन २०२०-२१...
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना - EBC (महत्वाची नोटीस)...
"B.Com I Admission Notice"
महाविद्यालयाच्या नोटीस संदर्भात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना...
B.Com. Part - I, II and III Admission Fee Reminder Notice...
B.A./B.Com./B.Sc. - I Online Fee Payment Notice...
Student Satisfaction Survey (SSS) Notice And web-link for students...
Read More