All Information Regarding Online Exam Oct 2021   
   
 

ICICI बँक प्लेसमेंट ड्राईव्हबाबत... भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना-२०२१-२२ दि. ३१.०५.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ... शिवाजी विद्यापीठ मार्च / एप्रिल २०२२ परीक्षा फॉर्म संदर्भात महत्वाची सूचना... Current News and Events

ICICI बँक प्लेसमेंट ड्राईव्हबाबत...
भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना-२०२१-२२ दि. ३१.०५.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ...
शिवाजी विद्यापीठ मार्च / एप्रिल २०२२ परीक्षा फॉर्म संदर्भात महत्वाची सूचना...
भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना-२०२१-२२ दि. ३०.०४.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ...
भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना २०२१-२२ मुदतवाढ...
शिष्यवृत्तींची ऑनलाईन अर्ज मुदत वाढीबाबत नोटीस क्र. ३ सन २०२१-२२...
केंद्र शासन पुरस्कृत सेन्ट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती नोटीस क्र. ३ सन २०२१-२२...
अल्पसंख्याक (Minority) शिष्यवृत्ती नवीन / नुतनीकरण नोटीस क्र. ३ सन २०२१-२२...
अपंग शिष्यवृत्ती नोटीस क्र. ३ सन २०२१-२२...
विभागीय व अंतरविभागीय स्पर्धेसाठी महाविद्यालयाचा संघ व वैयक्तिक खेळाडू निवडणेबाबत नोटीस...
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती मुदतवाढ नोटीस - EBC (महत्वाची नोटीस)...
SC/OBC/SBC/VJNT शिष्यवृत्ती मुदतवाढ नोटीस सन २०२०-२१...
शिवाजी विद्यापीठ मार्च / एप्रिल २०२२ . परीक्षा फॉर्म संदर्भात महत्वाची सूचना...
SC/OBC/SBC/VJNT शिष्यवृत्ती मुदतवाढ नोटीस सन २०२०-२१...
Read More