Merit Lists (2020 -2021)

 B.A. - I / B.Sc. - I / B.C.A. - I प्रवेशासंदर्भात महत्वाची सूचना - 

  1. ज्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केले आहे व अद्यापही आपले प्रवेश घेतलेले नाहीत अशा सर्वांना विना अनुदानित तुकडीतील प्रवेश दि. १२-११-२०२० अखेर सुरु राहतील.
  2. जे विद्यार्थी B.A. - I / B.Sc. - I / B.C.A. - I मध्ये प्रवेश घेऊ इच्छितात व ज्यांनी अद्यापही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केलेले नाही अशा विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावे  व महाविद्यालयात येऊन आपला प्रवेश दि. १२-११-२०२० पर्यंत निश्चित करावा.
  3. B.A. - I / B.Sc. - I / B.C.A. - I ची ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन लिंक सुरु आहे. : Registration Link

         - प्राचार्य

B.A.-I / B.Com. - I / B.Sc. - I गुणवत्ता यादी (Merit List) मधील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना 

गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फॉर्मची हार्ड कॉपी व खालील आवश्यक कागदपत्रे महाविद्यालयात येऊन सादर करावीत व आपला प्रवेश निश्चित करावा. जे विद्यार्थी दिलेल्या मुदतीत जिस्ट्रेशन फॉर्म व आवश्यक कागदपत्रे महाविद्यालयात येऊन सादर करणार नाहीत अशा विद्यार्थ्यांचे गुणवत्ता यादीतील नाव रद्द होऊन प्रतीक्षा यादीतील (Waiting List) विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी संधी दिली जाईल. याबाबत कोणत्याही प्रकारची सबब / तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही.

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे

  1. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फॉर्मची हार्ड कॉपी
  2. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फी पावती
  3. १२ वी शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला व झेरॉक्स प्रत
  4. १० वी व १२ वी च्या गुणपत्रकाची झेरॉक्स प्रत
  5. मागासवर्गीय असल्यास जातीच्या दाखल्याची झेरॉक्स प्रत
  6. महाराष्ट्र परीक्षा बोर्ड व्यतिरिक्त बोर्ड असल्यास मायग्रेशन सर्टिफिकेटची मूळ प्रत

 B.A. - I / B.Com. - I / B.Sc. - I Merit Lists : Click Here 

 SY / TY (B.A./B.Com./B.Sc.) Merit Lists : Click Here 

 B.A./B.Com./B.Sc. - I Online Fee Payment Reminder Notice - बी. ए. / बी. कॉम. / बी. एस्सी. भाग – १ मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयामध्ये आपला प्रवेश फॉर्म जमा केला आहे, परंतु अद्याप महाविद्यालयाची प्रवेश फी ऑनलाईन भरलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांनी आपली प्रवेश फी दि. ३०-०९-२०२० पर्यंत भरावी. अन्यथा आपला प्रवेश रद्द करण्यात येईल याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.

B.A./B.Com./B.Sc. - I Online Fee Payment Notice...

बी.ए. भाग - १ च्या १५-०८-२०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादी क्र. १ (First Merit List) मधील विद्यार्थ्यांना कळविणेत येते कि, सदर गुणवत्ता यादीमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करणेसाठीची मुदत दि. ३१-०८-२०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, तरी संबंधित विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यावी. 

बी.एस्सी. भाग - १ च्या १५-०८-२०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादी क्र. १ (First Merit List) मधील विद्यार्थ्यांना कळविणेत येते कि, सदर गुणवत्ता यादीमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करणेसाठीची मुदत दि. २५-०८-२०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, तरी संबंधित विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यावी.